POLITYKA PRYWATNOŚCI
PRIVACY POLICY
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Używamy ciasteczek wyłącznie w celu badania statystyk naszej strony internetowej. Nie zbieramy informacji, nie dzielimy się z nikim informacjami.
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu realizacji umowy handlowej jeśli taka ma miejsce. Generalnie szanujemy Państwa prywatność i nie robimy nic co mogłoby tę prywatność zakłócić.

We only use cookies to research the statistics of our website. We do not collect information, we do not share information with anyone.
Personal data is processed only for the purpose of implementing a commercial contract, if any. In general, we respect your privacy and we do not do anything to disturb this privacy.

Мы используем файлы cookie только для исследования статистики нашего веб-сайта. Мы не собираем информацию, мы никому информацию не передаем.
Персональные данные обрабатываются только в целях исполнения коммерческого контракта, если таковой имеется. В целом, мы уважаем вашу конфиденциальность и не делаем ничего, что могло бы нарушить эту конфиденциальность.

How to make a free site - Click now